Admitere iunie-august 2023

Admitere iunie – august 2023

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuv. Dionisie Exiguul” Constanța .
Pentru că vrei o școală sigură! Pentru că vrei să fii cu un pas înaintea celorlalți!

Vă așteptăm și anul acesta să alegeți școala noastră și să optați pentru una sau pentru ambele forme de școlarizare: învățământ liceal sau profesional!

1) Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuv. Dionisie Exiguul” din Constanța (4 ani de studiu). Studiile liceale se vor finaliza prin examenul de Bacalaureat și examenul de certificare a competențelor vocaționale.
2) Școala de Cântăreți „Gherontie Nicolau” (3 ani de studiu). La sfârșitul clasei a XI-a, elevii de la școala profesională vor primi certificat de competențe, iar cei ce vor dori aprofundarea cunoștințelor vor putea continua studiile liceale prin echivalare.

La Seminariile Teologice, de zi, se pot înscrie absolvenții de gimnaziu care au obținut în ciclul gimnazial minimum 9.00 media la purtare. La Școala de Cântăreți Bisericești se aplică aceleași reguli stabilite pentru Seminar. În plus, se pot înscrie și persoane cu vârsta mai mare de 18 ani.

Documente ajutătoare admiterii >>>

Condiții de înscriere

Dosarul pentru înscrierea la Seminarul Teologic (clasa a IX-a) și Școala de Cântăreți (clasa a IX-a profesională) va cuprinde următoarele documente:

1) Cerere de înscriere, formular care se va primi în momentul admiterii;
2) Anexa la fișa de înscriere cu fișa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;
3) Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverința cu notele la Purtare și Religie;
4) Declarație pe propria răspundere că nu s-a înscris cu dosar la alt liceu sau la altă formă învățământ profesional;
5) Certificat de naștere – copie
6)Carte de identitate – copie;
7) Adeverință/Certificat de botez (ortodox) – se eliberează de parohia unde s-a săvârșit taina Sfântului Botez (copie);
8) Adeverința medicală cu specificația: clinic sănătos – eliberată de medicul de familie (în original);
9) Recomandarea preotului (se eliberează de preotul din parohie sau de către preotul de la biserica pe care o frecventează elevul) – original;
10) Binecuvântarea chiriarhului locului, I.P.S. TEODOSIE (se obține la Centrul Eparhial, Str. Arhiepiscopiei nr 23, Constanța) – original;
11) Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de prevederile Regulamentului intern al unității noastre școlare și sunt de acord să-l respecte.

Documentele pentru înscriere se depun la secretariat dar se pot transmite și prin e-mail, la adresa admitere@stloc.org. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice, documentele se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin email, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele din dosar imediat după terminarea sesiunii de examene naționale din iulie 2023.

Graficul de admitere prevăzut în ordinul MEC ORDIN nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea şi desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 – 2024 cu modificările și completările din Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 este următorul:

SESIUNEA I

10-12 mai 2023 – Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să susțină probele de aptitudini (de la școala gimnazială). Sunt documentele inițiale fără de care nu se poate realiza înscrierea;
15-17 mai 2023 – Înscrierea pentru probele de aptitudini, la unitatea de învățământ liceal;
18 mai 2023 ora 10 – Desfășurarea interviului de aptitudini și a lucrării scrise;
22 mai 2023 – Afișarea rezultatelor;
5 iulie 2023 – Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată;
6 iulie 2023 – Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

SESIUNEA a II-a

 • 31 iulie 2023 – Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 1 august 2023, ora 10 Desfășurarea probelor de aptitudini și a lucrării scrise
 • 3 august 2023 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Probele de aptitudini cuprind :

 1. un interviu/colocviu/probă orală evaluate cu calificativ admis/respins;
 2. o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală se va desfășura sub forma unui interviu (colocviu). Candidații vor primi calificativul admis/respins. Interviul va consta în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale și a simțului ritmic, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox), prin luarea tonului gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă.

Recomandăm următoarele rugăciuni, cântece religioase și patriotice: „Împărate Ceresc”, „Preasfântă Treime”, „Psalmul 50”, „Tatăl nostru”, „Crezul”, „Cuvine-se cu adevărat”; „Sfinte Dumnezeule”, „Doamne al puterilor”, „Troparul Învierii”, „Tatăl nostru”, „Troparul Rusaliilor”, „Fie numele Domnului binecuvântat”, „Cu noi este Dumnezeu”; „Deșteaptă-te, române”, „Limba noastră”, „Țara mea”, „Imnul Eroilor”;

Notă: Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica noțiunile teoretice.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase – VCR constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie din următoarele teme:

 1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;
 2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieții creștine – clasa a VI-a;
 3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;
 4. Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII-a;
 5. Biserica – lăcaș de închinare şi de sfințire a omului – clasa a VII-a;
 6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;
 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii – clasa a VIII-a.

BIBLIOGRAFIE

 1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
 2. Mica Biblie;
 3. Învățătura de credință Ortodoxă, Editura Trinitas, Iași, 2000;
 4. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Manual pentru Seminariile Teologice, Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1997.

Media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere o reprezintă media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională; MFA = media finală de admitere. Media Finală de Admitere – MFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Notă: Anexa la fișa de înscriere se aduce de la școala unde termină clasa a VIII-a. Până la eliberarea foii matricole, se depune la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.

Pentru a se înscrie în învățământul liceal, candidații trebuie să susțină obligatoriu probele examenului național de evaluare pentru elevii clasei a VIII-a.

Persoane de contact:

 1. prof. director Gabriel Mitroi, tel: 0771 216 569;
 2. Secretar Sorin Moldoveanu, tel: 0745 615 580;
 3. Secretar Simona Bărbuță, tel: 0729 812 659, admitere@stloc.org;
 4. Pr. prof. dr. Lucian Costea, tel: 0722 456 983, admitere@stloc.org;

Informații suplimentare se vor afișa în timp real pe site-ul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Cuv. Dionisie Exiguul” din Constanța: www.stloc.org și pe pagina de Facebook a școlii noastre: https://www.facebook.com/Stloc.tomis/. Fișele care țin de secretariatul școlii noastre vor putea fi descărcate și de pe www.stloc.org în format pdf.

VINO LA ȘCOALA UNDE ÎNVĂȚĂM DESPRE DUMNEZEU !